Publication

Journal Papers:

  • Autonomous Aerial Navigation Using Monocular Visual-Inertial Fusion, Yi Lin, Fei Gao, Tong Qin, Wenliang Gao, Tianbo Liu, William Wu, Zhenfei Yang, Shaojie Shen (JFR) pdf video

Conference Papers:

  • Relocalization, Global Optimization, and Map Merging for Monocular Visual-Inertial SLAM, Tong Qin, Shaojie Shen (ICRA 2018pdf video
  • Robust Initialization of Monocular Visual-Inertial Estimation on Aerial Robots, Tong Qin, Shaojie Shen (IROS 2017pdf video
  • Monocular Visual-Inertial State Estimation for Mobile Augmented Reality, Peiliang Li, Tong Qin, Botao Hu, Fengyuan Zhu, Shaojie Shen (ISMAR 2017)  pdf video